Algemene voorwaarden

Allround training Ede is gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Ede onder KvK-nummer 64344614.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LES
a. Deze Algemene Voorwaarden Allround training Ede zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training en/of outdoor work out (een Les), aangeboden en/of verzorgd door Allround training Ede, verder te noemen Allround.
b. Een les is:
Basiscursus (programma-abonnement)
Next Level (programma-abonnement)
Een les uit het gehele lesaanbod zoals omschreven op de website
c. Deze Algemene Voorwaarden Allround training Ede zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement en elk programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een les.
d. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement, alsook door deelname aan een les, verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Allround training Ede.
e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Allround training Ede geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
f. Allround kan deze Algemene Voorwaarden Allround training Ede van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Allround. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Allround training Ede verstrekt.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Allround en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een klantnummer voor het registratiesysteem van Allround.
b. Voor Allround ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Allround. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Allround en een Deelnemer bestaat uit:
(i) een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal lessen.
(ii) een abonnement, dat bestaat uit:
(a) een abonnement, dat in een bepaalde periode twee keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of
(b) een abonnement, dat in een bepaalde periode drie keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of
(c) een onbeperkt abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal lessen en speciale thematrainingen op verschillende locaties, of
(d) een jongerenabonnement, dat in een bepaalde periode twee keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een les, of
(e) een programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan specifieke programma’s.
3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een strippenkaart, abonnement en programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de strippenkaart van een Deelnemer. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf (minimaal 3 maanden onafgebroken) in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart, abonnement en programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van programma’s) worden opgeschort. Dit moet vooraf (minimaal 1 maand voor ingang opschorting) en schriftelijk worden gemeld (ingeval van ziekte of blessure door overhandiging van een verwijzing van arts of specialist).
(i) Het lidmaatschap wordt met de periode welke het is opgeschort verlengd.
(ii) In geval van langdurig verblijf in het buitenland zal er maandelijks, gedurende deze periode, een bedrag van €5,00 administratiekosten worden geïncasseerd.
e. Als een Deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl de Deelnemer nog in het bezit is van een geldige strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de strippenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.
f. Een strippenkaart loopt automatisch binnen drie maanden na afgifte af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
g. Een abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
h. Wijziging van het lidmaatschap naar een lagere frequentie kan uitsluitend schriftelijk en minimaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum te worden ingediend. Dit dient door Allround Training Ede te schriftelijk te worden bevestigd.
i. Wijzigingen van het lidmaatschap naar een hogere frequentie kan uitsluitend schriftelijk en vóór het einde van elke nieuwe maandincasso.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement. Op dit moment is het inschrijfgeld €0,00 bij een nieuwe inschrijving. Wanneer men zich binnen zes (6) maanden na uitschrijving opnieuw inschrijft rekenen wij inschrijfkosten van €40,00.
b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de strippenkaarten, (iii) de abonnementen en (iv) de programma-abonnementen staan op de website van Allround. Allround heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Allround. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten, abonnementen en programma-abonnementen.
c. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden via automatische incasso.
d. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e. Een abonnement en programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
f. Een abonnement en programma-abonnement worden, met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald, maandelijks, vooruit, rond de 25e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven.
g. Allround heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT
a. Een Deelnemer kan een abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het programma is gestart. Allround bevestigt de annulering per e-mail.

6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met Allround ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Allround te ontbinden.
g. Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
h. Bij het afsluiten van een abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Allround.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les. Wanneer een Deelnemer zich uitschrijft voor een Les, dient dit te gebeuren minimaal 4 uur voor een Les , om de credit terug te krijgen. Doet de Deelnemer dit niet, dan kost dit dus een credit.
b. Inschrijven voor de komende week, via het online aanmeldingssysteem, kan vanaf 14.00 uur op zondag.
c. Allround is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Allround.
d. Allround is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Allround.Buitengewone omstandigheden leveren voor Allround altijd overmacht op en ontheffen Allround van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Allround ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
e. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Allround is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Les door gevaarlijke weersomstandigheden.
f. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Allround van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een Les geschiedt op eigen risico.
b. Allround, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Les.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Allround, haar medewerkers en trainers, is Allround niet aansprakelijk.
d. Allround is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Les. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. Allround is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Les. Een Les is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Les. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. Allround behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Les.
g. Allround is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Les.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Les is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. Allround respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Allround gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Allround deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. Allround zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van Allround en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Allround training Ede kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Allround.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

versie oktober 2015