Algemene voorwaarden

Allround training Ede is gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Ede onder KvK-nummer 64344614.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Allround Training Ede doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van Allround Training Ede wordt aangeduid als het lid.

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Allround Training Ede en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanschaffen van een product in Pay ‘n plan.

2.2 Als het lid minderjarig is, dient het product door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden aangeschaft.

2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een (1) maand.

3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.

3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand worden opgezegd.

3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Vanaf deze wijziging gaat een nieuwe contractperiode in van zes (6) maanden en gelden dezelfde regels.

3.6 Opzegging of wijziging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. Allround Training Ede is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

3.7 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, een periode van minimaal twee (2) aaneengesloten maanden, kan het lid Allround Training Ede vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te zetten (= bevriezen). Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en dient minimaal één (1) maand van te voren kenbaar te zijn gemaakt (dit kan niet met terugwerkende kracht). Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 Allround Training Ede heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Allround Training Ede één maand voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Allround Training Ede mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door Allround Training Ede gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Allround Training Ede aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft Allround Training Ede het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.3 Het lid dient blessures en andere gezondheidsgerelateerde klachten te melden aan de medewerkers van Allround Training Ede.

5.4 Het gebruik van mobiele devices is niet toegestaan in de trainingsruimten of kleedruimten.

5.5 Het is in de trainingsruimten voor mannen niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam rond te lopen. Voor vrouwen is het niet toegestaan om een korte sporttop te dragen.

5.4 Het lid dient correcte kleding te dragen. Dit betekent dat het bovenlichaam bedekt dient te zijn, met andere woorden zowel navel als tepels dienen bedekt te zijn ten alle tijden.

5.5 Het lid is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de lessen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met aanschaf van een product in Pay’n Plan geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 28e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale/schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.

6.3 Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan Allround Training Ede verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Allround Training Ede bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.5 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Allround Training Ede verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Allround Training Ede heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

6.6 Allround Training Ede heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.7 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Allround Training Ede ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Allround Training Ede te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Allround Training Ede.

6.8 Allround Training Ede behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

7.2 Allround Training Ede is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Allround Training Ede toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Allround Training Ede is beperkt tot het bedrag waarvoor Allround Training Ede aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.3 Allround Training Ede is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Allround Training Ede maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal Allround Training Ede en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.4 Het lid is tegenover Allround Training Ede aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan Allround Training Ede kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Wanprestatie en overmacht

9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor Allround Training Ede en dienst zich akkoord te verklaren met deze regels door op het inschrijfformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Allround Training Ede  de overeenkomstig de huisregels te gedragen.

9.2 Bij misdraging van het lid of een ander lid van Allround Training Ede , waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding  bevoegd het lid c.q. de desbetreffende persoon  te verwijderen en diens verbintenis met Allround Training Ede eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Lessen

10.1 De abonnementsvormen van Allround Training Ede zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.2 Allround Training Ede behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

10.3 De lessen van Allround Training Ede zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 Allround Training Ede behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van Allround Training Ede te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Allround Training Ede te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.5 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van Allround Training Ede zal Allround Training Ede geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

10.6 Bij uitschrijving van een les, binnen twaalf uur voor aanvang, zal de credit voor de les in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Voorwaarden Personal Training

11.1 De overeenkomst voor Personal Training wordt aangegaan voor een periode van acht (8) weken.

11.2 Opzegging van Personal training is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

11.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst per vier (4) weken voortgezet.

11.4 Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden bij de trainer. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Voorwaarden Focus

11.1 De overeenkomst voor Focus wordt aangegaan voor een periode van vier (4) weken.

11.2 Opzegging van Focus is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

11.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst per vier (4) weken voortgezet.

11.4 Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden bij de trainer. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Voorwaarden strippenkaart

13.1 Een strippenkaart dient te worden aangeschaft in Pay ’n plan.

13.2 Een strippenkaart geeft recht op deelname aan 10 lessen en heeft een geldigheidsduur van drie (3) maanden na aanschafdatum.

Artikel 14 Voorwaarden programma’s

14.1 Het product wordt aangeschaft voor de duur van het programma. De betaling vind plaats door middel van automatische incasso in vooraf vastgestelde termijnen.

14.2 Stopzetten van een programma is enkel mogelijk in goed overleg en met een goede reden.

14.3 Het is niet mogelijk om proeflessen te volgen voor programma’s.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Allround Training Ede gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Versie december 2021